CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > History > Non-Chinese peoples and neighboring states > Vietnam]

Chinese History - Non-Chinese peoples and neighboring states
Vietnam

In this place we do not want to give a deepgoing account on the history of Vietnam in all its aspects, like event history, history of literature, arts, thought and philosophy or the history of society and customs.
Instead, this part of chinaknowledge.de is only a chronologically arranged overview of the most important events and trends in the history of this neighbour of China.


  • Pre-history and the early states
  • Chinese colonialism
  • First native dynasties: Ngô, Đinh, Former Lê and Later Lý
  • Trần and Lê periods
  • Le, Mac and TrinhXXXX
  • Nguyễn period
  • French colonialism
  • Vietnam 1945-1975
  • Vietnam since 1975
Kingdom of Âu Lạc 甌貉 or 甌雒 (Chinese reading: Ouluo)
Capital: Phong Khê 封溪 (northwest of modern Hà Nội)
King of Anyang 安陽王, ruler of Shu 蜀 (Jiaolang 交郎國; modern Sichuan)>257-208 BC
Empire of Southern Viet Nam Việt 南越 (Chinese reading: Nanyue) 207-110 BCE
Triệu Dynasty 趙氏 (Chinese reading Zhào)
Capital: Phiên Ngung 繙禺 (modern Quảng Châu, i.e. Guangzhou 廣州)
Nanyue Wudi 南越武帝 (Zhao Tuo 趙佗) 207-137 BC (?)
Nanyue Wenwang 南月文王 (Zhao Hu 趙胡) 136-125 BC
Nanyue Mingwang 南越明王 (Zhao Yingqi 趙嬰齊) 124-113 BC
Nanyue Aiwang 南越哀王 (Zhao Xing 趙興) 112 BC
Weiyang Wang 衛陽王 (Zhao Jiande 趙建德)
--------surrendered to Han Dynasty
111-110 BCE
N-Vietnam is part of the Chinese empire (Han, Wei, Jin, Song, Qi, and Liang), administered as commanderies Jiaozhi 交趾 (V: Giao Chỉ), Jiuzhen 九真 (V: Cửu Chân) and Rinan 日南 (V: Nhật Nam), common designation as "Jiaozhi Region 交趾部"
Former Ly Dynasty 前李 (V: Tiền Lý) 544-602
Capital: Long Biên 龍邊 (near modern Hà Nội)
Li Ben (Bi) 李賁, Emperor of Nam Viet 南越帝 544-548
Li Guangfu 李光復, King of Trieu Viet 趙越王 549-570
The Last Emperor 李後帝 (Li Fozi 李佛子) 571-602
N-Vietnam is part of the Chinese empire (Sui, Tang), administered as commanderies Jiaozhi 交趾 (V: Giao Chỉ), Jiuzhen 九真 (V: Cửu Chân) and Rinan 日南 (V: Nhật Nam), common designation as "Annan Region 安南部"
Ngo Dynasty 吳氏 (V: Ngô) 939-965
Capital: Cổ Loa 古螺 (north of modern Hà Nội)
Ngô Quyền 吳權, King of Ngô 吳王
--------called Former Ngo Dynasty 前吳
939-944
Bình Vương 平王 (Dương Tam Ca 楊三哥; usurper) 945-950
Ngô Xương Văn 吳昌文 (or Xương Tuấn 昌濬), King of Nam Tấn 南晉王
--------called Later Ngo Dynasty 後吳
951-965
Dinh Dynasty 丁氏 (Đinh): Empire of Dai Co Viet 大瞿越 (Đại Cò Việt) 968-979
Capital: Hoa Lư (in modern Ninh Bình Province)
The First Emperor 先帝, King Wansheng 萬勝王, Emperor Mingdi the Great Victor 大勝明帝 (Đinh Lĩnh Bồ 丁領部)
----ddd 太平
968-978
The ccc Emperor 廢帝, Weiwang 衛王 (Đinh Tuyền 丁璿) 979
Former Le Dynasty 前黎 (Tiền Lê) 980-1009
Capital: Hoa Lư (in modern Ninh Bình Province)
前黎大行皇 (Lê Hoàn 黎桓)
---- 天福 980-988
---- 興統 989-994
---- 應天 995-1005
980-1005
前黎中宗 (Lê Long Việt 黎龍鉞) 1005
臥朝王 (Lê Long Đĩnh 黎龍鋌)
---- 景瑞 (or 建瑞) 1008-1009
1005-1009
Later Ly Dynasty 後李 (Hậu Lý) 1010-1224
Capital: Hoa Lư 華閭 (Ninh Bình province), then Thăng Long 昇龍 (modern Hà Nội)
Hậu Lý Thaí Tổ 後李太祖 (Lý Công Uẩn 李公藴)
---- 順天 1010-1027
--------Empire of Daquyue 大瞿越
1010-1027
Hậu Lý Thaí Tông 後李太宗 (Lý Phật Mã 李佛馬 or Đức Chánh 德政)
---- 天成 1028-1033
---- 通瑞 1034-1038
---- 乾符有道 1039-1041
---- 明德 1042-1043
---- 天感聖武 1044-1048
---- 崇興大寶 1049-1053
1028-1053
Hậu Lý Thánh Tông 後李聖宗 (Lý Nhật Tôn 李日尊)
---- 龍瑞太平 1054-1058
--------Empire renamed Dai Viet (C: Dayue) 大越 in 1054
---- 彰聖嘉慶 1059-1065
---- 龍彰天嗣 1066-1067
---- 天貺寶象 1068
---- 神武 1069-1071
1054-1071
Hậu Lý Nhân Tông 後李仁宗 (Lý Kiền Đức 李乾德)
---- 太寧 1071-1075
---- 英武昭勝 1076-1084
---- 廣祐 1085-1091
---- 會豐 (or 會符) 1092-1100
---- 龍符 (or 乾符) 1101-1109
---- 會祥大慶 1110-1119
---- 天符睿武 1120-1127
---- 天符慶壽 1127
1072-1127
Hậu Lý Thần Tông 後李神宗 (Lý Dương XX 李陽煥)
---- 天順 (or 大順) 1128-1132
---- 天彰寶嗣 (or 大彰寶嗣) 1133-1137
1128-1137
Hậu Lý Anh Tông 後李英宗 (Lý Thiên Tộ 李天祚)
---- 紹明 1138-1139
----< i> 大定 1140-1162
---- 政隆寶應 1163-1173
--------Empire renamed An Nam (C: Annan) 安南 in 1163
---- 天感至寶 1174-1175
1138-1175
Hậu Lý Cao Tông 後李高宗 (Lý Long Cán 李龍[乾-乙+日] or 龍幹)
---- 貞符 1176-1185
---- 天資嘉瑞 1186-1201
---- 天子寶祐 (or 天嘉) 1202-1204
---- 治平龍應 1205-1210
1176-1210
Hậu Lý Huệ Tông 後李惠宗 (Lý XX XX 李昊旵)
---- 建嘉 1211-1223
---- 天彰有道 1224
1211-1224
後李昭皇 or 昭聖公主 1224
Tran Dynasty 陳氏 (Trần) 1225-1412
Capital: Thăng Long, then Thanh Hóa 清化 (Thanh Hóa province)
Trần Thái Tổ 陳太祖 (or Thaí Tông 太宗; 陳煚)
---- 建中 1225-1231
---- 天應政平 1231-1250
---- 元豐 1251-1257
1225-1257
Trần Thánh Tông 陳聖宗 (陳冕 or 光昺 or 晃)
---- 紹龍 1258-1272
---- 寶符 1273-1278
1258-1278
Trần Nhân Tông 陳仁宗(陳昑 or 日暄)
---- 紹寶 1279-1284
---- 重興 1285-1292
--------renamed 大越 in 1287
1279-1292
Trần Anh Tông 陳英宗(陳烇 or 日燇)
---- 興隆
1293-1313
Trần Minh Tông 陳明宗, Minh Đế 明帝(陳奣)
---- 大慶 (or 太慶)
---- 開泰
1314-1328
Trần Hiến Tông 陳憲宗(陳旺)
---- 開祐
1329-1340
Trần Dụ Tông 陳裕宗(陳惶-火plus日)
---- 紹豐 (or 紹興)
---- 大治 (or 太治)
1341-1368
Dương Nhật Lễ 楊日禮 (usurper)
---- 大定
1369
Trần Nghệ Tông 陳藝宗or 藝祖or太王(陳暊)
---- 紹慶
1370-1372
Trần Duệ Tông 陳睿宗(陳曔)
---- 隆慶
1373-1376
The Deposed Emperor (Trần Phế Đế) 陳廢帝(陳晛)
---- 昌符
1377-1387
Trần Thuận Tông 陳順宗(陳顒)
---- 光泰
1388-1397
The Minor Emperor (Trần Thiểu Đế) 陳少帝(陳[安/火])
---- 建新
1398-1399
Hộ Quý Mao 胡季犛 (usurper)
---- 聖元
1400
Hộ Hán Thương 胡漢蒼 (usurper)
Capital: Tây Đô 西都, Đông Đô 東都
---- 紹成
---- 紹聖
---- 開大
1401-1406
Giản Định Đế 簡定帝(陳頠)
---- 光慶
1407-1408
重光帝(陳季擴)
---- 重光
1409-1412
黎利 (平定王; regent)
---- 永天
1413-1425
Trần Cao 陳暠 (or 高)
---- 天慶
1426-1427
Le Dynasty 黎氏 (Lê; also called "Later Le" Hậu Lê 後黎) 1428-1527/1740
Capital: Đông Kinh 東京 (Tonkin, modern Hà Nội), 清華
Lê Thái Tổ 黎太祖 (Lê Lợi 黎利)
---- 順天 1428-1433
1428-1433
Lê Thái Tông 黎太宗 (黎麟 or 元龍)
---- 紹平 1434-1439
---- 大寶1440-1442
1434-1442
Lê Nhân Tông 黎仁宗 (黎濬 or 邦基)
---- 太和 1443-1453
---- 延甯 1454-1459
1443-1459
Lê Tông 黎琮 (or 黎宣民 usurper)
---- 天興 1459
1459
Lê Thánh Tông 黎聖宗 (黎灝 or 思誠)
---- 光順 1460-1469
---- 洪德 1470-1497
1460-1497
Lê Hiến Tông 黎憲宗 (黎暉 or 鏳)
---- 景統 1498-1503
1498-1503
Lê Túe Tông 黎肅宗 (黎[水+(大/革)] or [水+牽])
---- 泰貞 1504
1504
威穆帝 (黎濬)
---- 靖慶 1505-1509
1505-1509
襄翼帝 (黎瀠)
---- 洪順 1509-1516
1509-1516
Trần Cao 陳暠 (or 高; usurper)
---- 天應 1516
1516
黎昭宗 (黎椅)
---- 光紹 1516-1526
1516-1526
黎恭皇 (黎椿 or 懬)
---- 統元 1522-1527
1522-1527
黎意
---- 光紹 1530
1530
黎莊宗裕帝(黎寧 or 詠)
---- 元和 1533-1548
1533-1548
黎憲
---- 光照
1541-1548
中宗武帝 (黎暄 or 寵)
---- 順平 1549-1556
1549-1556
英宗峻帝 (黎維邦)
---- 天祐 1557
---- 正治1558-1571
---- 洪福 1572
1557-1572
世宗毅帝 (黎維潭)
---- 嘉泰 1573-1577
---- 光興 1578-1599
1573-1599
敬宗簡輝帝 (or 惠帝; 黎維新)
---- 慎德 1600
---- 弘定 1600-1619
1600-1619
神宗淵帝 (黎維祺)
---- 永祚 1619-1628
---- 德隆 1629-1634
---- 陽和 1635-1642
1619-1642
真宗順帝 (黎維祐)
---- 福泰 1643-1649
1643-1649
神宗
---- 慶德 1649-1653
---- 盛德 1653-1658
---- 永壽 1658-166
---- 1萬慶 1662
1649-1662
玄宗穆帝 (黎維[示+禹])
---- 景治 1663-1671
1663-1671
嘉宗美帝 (黎維襘)
---- 陽德 1672-1674
---- 德元 1674-1675
1672-1675
熙宗章帝 (黎維祫)
---- 永治 1676-1680
---- 正和 1680-1705
1676-1705
裕宗和帝 (黎維禟)
---- 永盛 1705-1719
---- 保泰 1720-1729
1705-1729
永慶帝 (黎維祊)
---- 永慶 1729-1732
1729-1732
純宗簡帝 (黎維祥)
---- 龍德 1732-1735
1732-1735
懿宗徽帝 (黎維裖)
---- 永祐 1735-1740
1735-1740
顯宗永帝 (黎維祧)
---- 景興 1740-1786
1740-1786
愍帝 (黎維祁)
---- 昭統 1787-1789
Escapes to China.
1787-1789
Contending Houses
The House of Mac
The House of Trinh
The House of Nguyen
Mac Dynasty 莫氏 (Ton Kinh)
莫登庸
---- 明德 1527-1529
1527-1529
莫登瀛
---- 大正 (or 大政) 1530-1540
1530-1540
莫福海
---- 廣和 1541-1546
1541-1546
莫福源
---- 永定 1547
---- 景歷 1548-1553
---- 光寶 1554-1561
1547-1561
莫茂洽
---- 湻chun福 1562-1565
---- 崇康 1566-1571
---- 延成 1572
---- 廣成 1573-1578
---- 靖泰 1579-1580
---- 興治 1581-1583
---- 洪甯 1584-1589
---- 寶定 1590-1591
1562-1591
莫宣 (or 全)
---- 武安 1592
1592
莫敬止
---- 康祐 1592
1592
莫敬恭
---- 乾統 1593-1616
1593-1616
莫敬寬
---- 龍泰 (or 隆泰) 1617-1665
1617-1665
莫敬宇
---- 順德 1666-1667
--------extinct
1666-1667
Trinh Dynasty (Đông Kinh)
明康王 (鄭檢)1545-1569
平安王 (鄭松)1570-1619
成都王 (鄭梉)1620-1645
西定王 (鄭柞)1645-1682
定南王 (鄭根)1683-1707
安都王 (鄭棡)1708-1729
鄭威王 (鄭杠)1730-1739
鄭思王 (鄭楹)1740-1767
靖都王 (鄭森)1767-1781
鄭楷1782-1786
晏都王 (鄭槰)
--------extinct
1786-1788
Nguyen Dynasty 阮氏
Capital: Phú Xuân 富春, renamed to Huế
先王太宗太祖(阮潢)1550/1590-1613
仕王熙宗 (阮福源)1614-1634
上王神宗 (阮福潾)1635-1648
賢王太宗 (阮福湊)1649-1686
義王英宗 (阮福泰)1686-1691
明王顯宗 (阮福調)1691-1723
甯王肅宗 (阮福注)1724-1736
武王世宗 (阮福湻)1737-1765
睿宗1766-1777
光中王世祖高帝 (阮福暎)
----嘉興 1780-1802
----嘉隆 1802-1819
--------Emperor of Đại Việt
--------Founder of Nguyen Dynasty
1780-1819
Lords of Thay Son 西山
Capital: Quy Nhơn 歸仁
阮文岳 泰德occupies the city of Qinghua1778-1793
北平王 (阮文惠)1785
東定王 (阮文呂)1785
阮文惠 光中1788-1789
孝公 (阮寶)erloschen1794-1797
阮光纘 (usurper)
----景盛 1792-1801
----寶興 1801-1802
1792-1802
世祖 (阮福暎)----Gia Long 嘉隆1802-1819
聖祖 (阮福晈 or 担)----Minh Mệnh 明命1820-1840
憲祖, 章帝 (阮福時 or 福暆)----Thiệu Trì 紹治1841-1847
翼宗, 英帝 (阮福任)----Từ Đức 嗣德1848-1882
瑞國公 ()----Dục Đức 育德 or 欲德1883
郎國公 ()----Hiệp Hòa 協和 or Hợp Hòa 合和1883
簡宗, 誼帝 ()----Kiến Phuc 建福1884
出帝 (Ung Lịch 雍歷?)----Hàm Nghì 咸宜1885
Chanh-Mong----Đồng Khánh 同慶1885-1888
----Thành Thái 成泰1889-1907
----Duy Tân 維新1907-1916
----Khải Định 啟定1916-1925
----Bảo ̣̣̣̣Đại 寶大1926-1945


April 6, 2013 © Ulrich Theobald · Mail